Oświadczenie o ochronie prywatności

Data wejścia w życie: 21 czerwca 2021 r.

1. Ochrona danych

Allegion zobowiązuje się do (i) ochrony danych osobowych użytkownika oraz (ii) przejrzystego informowania o tym, w jaki sposób wykorzystujemy zebrane od niego dane osobowe.  Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera opis danych osobowych zbieranych od użytkowników przez firmę Allegion Plc., jej spółki zależne i podmioty powiązane (zwane łącznie „Allegion”), a także sposobu ich wykorzystywania, ujawniania i przekazywania. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności słowa „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Allegion.  

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy danych osobowych zbieranych od użytkowników za pośrednictwem witryn internetowych, portali oraz aplikacji internetowych i mobilnych Allegion (z osobna „Aplikacja”, łącznie „Aplikacje”), w których niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności jest zamieszczone lub do których jest włączone przez odniesienie.  Aby uzyskać listę podmiotów Allegion, które kontrolują lub przetwarzają dane osobowe użytkowników, należy skontaktować się z nami pod adresem dataprivacy@allegion.com.

2. Zbierane informacje

Informacje zbieramy od użytkowników bezpośrednio oraz automatycznie podczas korzystania przez nich z Aplikacji, przy czym w niektórych przypadkach odbywa się to w celu udzielenia dostępu do funkcji Aplikacji, a w innych w celu zapewnienia możliwości korzystania z pełnej oferty Aplikacji (np. dostęp do treści informacyjnych, marketingowych lub związanych ze współpracą).

Zbieramy informacje bezpośrednio od użytkowników, gdy korzystają z naszych Aplikacji w celu:

 • rejestracji lub aktualizacji profilu lub informacji o koncie;
 • aplikowania o pracę u nas lub rejestracji na naszej platformie zarządzania talentami;
 • poproszenia o informacje, rejestracji w celu otrzymywania biuletynu lub pobierania treści;
 • złożenia zamówienia lub zapłaty faktury;
 • wypełnienia ankiety;
 • skontaktowania się z nami.

Podstawą prawną tego zbierania danych jest zgoda użytkownika, nasz uzasadniony interes lub inna podstawa prawna określona w obowiązującym prawie zależnie od konkretnego przypadku.  W zakresie dozwolonym przez prawo lub za zgodą użytkownika możemy łączyć dowolne lub wszystkie informacje zgromadzone o użytkowniku z różnych źródeł.

Automatycznie zbieramy niektóre informacje od użytkowników podczas korzystania przez nich z naszych Aplikacji.  Do informacji tych należą między innymi:

 • nazwa domeny,
 • rodzaj urządzenia oraz używanej na nim przeglądarki i/lub systemu operacyjnego;
 • wyszukiwane terminy;
 • geolokalizacja;
 • adres protokołu internetowego („IP”);
 • data, godzina i czas korzystania z Aplikacji;
 • informacje o zaangażowaniu, użytkowaniu Aplikacji i interakcjach z nimi;
 • odsyłający adres URL, wyszukiwarka lub strona internetowa, z których użytkownik przeszedł do naszych Aplikacji.

Podstawą prawną takiego zbierania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na dostarczaniu użytkownikom żądanych informacji i udzielaniu odpowiedzi, a także na zapewnianiu stabilności i bezpieczeństwa Aplikacji, co jest technicznie niezbędne do udostępniania Aplikacji.  Zwracamy uwagę, że niektóre Aplikacje mają odrębne zasady ochrony prywatności.  W związku z tym w stosownych przypadkach należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności dotyczącymi danej Aplikacji, aby uzyskać informacje o danych zbieranych automatycznie podczas korzystania z niej.

Niektóre z zebranych przez nas informacji mogą zgodnie z obowiązującym prawem stanowić „wrażliwe dane osobowe”.  Zbieramy i wykorzystujemy je w zakresie niezbędnym do celów opisanych powyżej. 

Możemy pozyskiwać niektóre informacje zbierane przez zewnętrznych dostawców usług, którzy mogą wykorzystywać pliki cookie, znaczniki pikselowe lub podobne technologie śledzenia do gromadzenia informacji o interakcjach użytkownika z Aplikacjami, poza informacjami o odwiedzonych przez użytkownika witrynach.  Dodatkowe informacje na temat wykorzystywania przez nas plików cookie, możliwości akceptowania/odrzucania plików cookie itp. można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.

3. Osoby nieletnie

Za osoby nieletnie firma Allegion uznaje osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, lub inne osoby na podstawie obowiązującego prawa.  Jeśli użytkownik nie ma ukończonych 18 lat, nie powinien podawać żadnych danych osobowych. Aplikacje nie są przeznaczone ani skierowane do osób nieletnich i nie przetwarzamy świadomie danych osobowych takich osób. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa i bez ograniczania jakichkolwiek innych postanowień niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności wyłączamy wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek dane osobowe przesłane z naruszeniem niniejszego punktu.  W razie stwierdzenia, że osoba nieletnia w niedozwolony sposób przekazała nam swoje dane osobowe, prosimy o skontaktowanie się z nami pocztą e-mail pod adresem dataprivacy@allegion.com, abyśmy mogli zidentyfikować i usunąć te dane.

4. Wykorzystanie danych osobowych

Allegion wykorzystuje dane osobowe, aby dostarczać użytkownikowi swoje Aplikacje, produkty i usługi, przetwarzać transakcje, komunikować się z użytkownikiem, zapewniać bezpieczeństwo i zapobiegać oszustwom oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.  Możemy również wykorzystywać dane osobowe do innych celów za zgodą użytkownika i tylko wtedy, gdy mamy do tego ważną podstawę prawną.  W zależności od konkretnego przypadku wykorzystania danych Allegion może polegać na zgodzie użytkownika lub na fakcie, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem, do ochrony jego żywotnych interesów lub interesów innych osób lub do zapewnienia zgodności z prawem.  Możemy również przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli uważamy, że leży to w uzasadnionym interesie naszym lub innych osób, uwzględniając interesy, prawa i oczekiwania użytkownika.

Informacje o użytkownikach, w tym ich dane osobowe, wykorzystujemy w następujących celach:

Dostarczanie produktów i usług. Wykorzystujemy dane użytkownika, aby dostarczać nasze Aplikacje, produkty i usługi, przyjmować, weryfikować, przetwarzać i realizować zamówienia i zwroty, zapewniać obsługę gwarancyjną, wsparcie techniczne lub w podobnych celach, a także obsługiwać konta klientów.

Zarządzanie dostawcami. Wykorzystujemy dane użytkownika do zakładania i prowadzenia kont dostawców, dostarczania żądanych produktów i usług oraz podejmowania innych działań w celu zarządzania dostawcami. Do celów określonych w tej części są również wykorzystywane informacje zbierane od naszych dostawców.

Obsługa klienta. Wykorzystujemy dane użytkownika na potrzeby obsługi klienta, w tym do zapewnienia obsługi gwarancyjnej, wsparcia technicznego lub w podobnych celach; aby generować, aktualizować i raportować status i historię zamówień, odpowiadać na zapytania użytkowników oraz w innych celach, w których użytkownicy się z nami kontaktują.

Komunikacja. Wykorzystujemy dane użytkownika do komunikowania się z nim, w tym do odpowiadania na prośby o pomoc, zapytania lub skargi. Zgodnie z obowiązującym prawem możemy komunikować się z użytkownikiem na różne sposoby, w tym pocztą, pocztą e-mail, telefonicznie i/lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych. 

Administracja. Wykorzystujemy dane użytkownika w celach administracyjnych, w tym do zarządzania zapasami, lepszego zrozumienia sposobu uzyskiwania dostępu do naszych Aplikacji i korzystania z nich, dostarczania informacji i raportów inwestorom, potencjalnym partnerom, usługodawcom, organom regulacyjnym i innym osobom, wdrażania i utrzymania środków bezpieczeństwa, ochrony przed piractwem, zapobiegania oszustwom i świadczenia innych usług opracowanych na potrzeby ochrony naszych klientów, użytkowników, dostawców, naszej firmy i ogółu społeczeństwa oraz egzekwowania niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i innych obowiązujących zasad. 

Rekrutacja i zarządzanie talentami. Wykorzystujemy dane użytkownika do zarządzania aplikacjami o pracę w firmie Allegion i ich oceniania. Za zgodą użytkownika możemy wysyłać mu informacje o ofertach pracy lub wykorzystywać jego dane w ramach wydarzeń związanych z rekrutacją.

Badania i rozwój. Wykorzystujemy dane użytkownika do celów badań i rozwoju, w tym do ulepszania naszych Aplikacji, produktów, usług i obsługi klienta, poznawania danych demograficznych naszych klientów i użytkowników oraz do innych celów badawczych i analitycznych, w tym analizy historii sprzedaży. 

Przestrzeganie prawa. Wykorzystujemy dane użytkownika w celu wywiązywania się ze zobowiązań prawnych i pomagania organom rządowym, organom ścigania i organom regulacyjnym w egzekwowaniu prawa, prowadzeniu postępowania sądowego, wykonywania zarządzeń sądowych lub prowadzenia innych procesów prawnych, na przykład w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub w celu spełnienia innego zgodnego z prawem żądania władz oraz w sytuacjach, gdy jesteśmy do tego w inny sposób zobowiązani lub upoważnieni przez prawo. 

Ochrona naszej firmy i innych osób. Wykorzystujemy też dane użytkownika, gdy według nas jest to konieczne do zbadania nielegalnych działań, podejrzenia oszustwa, potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub naruszenia niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, zapobiegania takim działaniom, zagrożeniom lub naruszeniom bądź podejmowania w związku z nimi kroków.

Marketing. Wykorzystujemy dane użytkownika w celach marketingowych i promocyjnych, w tym realizowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli jest to wymagane przez prawo, w zakresie dozwolonym przez prawo lub za zgodą użytkownika (jeśli jest wymagana przez prawo). Możemy na przykład wykorzystywać dane użytkownika takie jak adres e-mail do wysyłania wiadomości i biuletynów, ofert specjalnych i informacji o promocjach lub kontaktowania się w inny sposób w sprawie produktów, usług lub informacji, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika. Możemy też wykorzystywać dane użytkownika, aby reklamować nasze usługi w witrynach internetowych osób trzecich lub w innych miejscach.  

Przenoszenie działalności. Możemy ujawnić dane użytkownika w związku z przejęciem lub fuzją, sprzedażą lub przeniesieniem jednostki biznesowej lub aktywów, postępowaniem upadłościowym lub w ramach innego podobnego przeniesienia działalności (w tym podczas negocjacji). Gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, będziemy wymagać od odbiorcy danych osobowych użytkownika przestrzegania postanowień niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i uzyskania zgody użytkownika w przypadku wykorzystywania jego danych osobowych do celów, których nie opisano w tym oświadczeniu. 

5. Ujawnianie danych użytkownika i ich odbiorcy

Firma Allegion może udostępniać dane użytkownika, w tym dane osobowe, usługodawcom działającym w naszym imieniu, naszym partnerom lub innym osobom w następujący sposób:

Inni użytkownicy naszych Aplikacji. Wszelkie informacje zamieszczane na forach dyskusyjnych lub w innych upublicznionych częściach naszych Aplikacji mogą być dostępne dla ich wszystkich pozostałych użytkowników i publicznie dostępne po zamieszczeniu.

Podmioty powiązane i spółki zależne. Możemy ujawnić dane użytkownika obecnym lub przyszłym podmiotom powiązanym lub spółkom zależnym w celach opisanych powyżej w ramach wykorzystywania danych osobowych. Z zastrzeżeniem wymogów prawnych możemy na przykład udostępniać dane użytkownika w celu przechowywania jednemu z naszych podmiotów w USA.

Usługodawcy. Możemy ujawniać dane osobowe zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, aby umożliwić im wykonywanie funkcji w naszym imieniu. Usługodawcy ci mogą na przykład pomagać nam w administrowaniu Aplikacjami lub dostarczać treści informacyjne lub marketingowe. Więcej informacji na temat krajów, w których możemy wykorzystywać, ujawniać, przetwarzać, przekazywać lub przechowywać dane osobowe użytkownika (lub do których możemy je przekazywać), znajduje się poniżej w sekcji „Przekazywanie między krajami i przechowywanie danych osobowych poza granicami kraju”.

Inne niepowiązane strony trzecie. Możemy ujawnić dane użytkownika niepowiązanym osobom trzecim, na przykład hurtownikom, dystrybutorom, partnerom promocyjnym, usługodawcom i innym osobom, z którymi utrzymujemy relacje o charakterze marketingowym, lub innym do ich własnych celów marketingowych. W zakresie dozwolonym przez prawo lub za zgodą użytkownika te osoby trzecie mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika do własnych celów marketingowych, takich jak reklamowanie produktów i usług, które ich zdaniem mogą go zainteresować. Ponadto możemy ujawnić dane użytkownika osobom trzecim w związku z przenoszeniem działalności, w odpowiedzi na procesy prawne oraz w celu ochrony nas i innych osób zgodnie z dalszym opisem w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Allegion nie sprzedaje i nie będzie sprzedawać danych osobowych osobom trzecim. Allegion zezwala osobom trzecim na zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji i udostępnia dane osobowe osobom trzecim w celach biznesowych opisanych w niniejszym dokumencie.

Informacje zagregowane i anonimowe. Możemy ujawniać zagregowane lub anonimowe informacje na temat użytkownika osobom trzecim w celach marketingowych, reklamowych, badawczych lub podobnych w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Wyrażono zgodę. Możemy również ujawniać dane osobowe zebrane od użytkownika w przypadku jego zgody na ich ujawnienie.

6. Pliki cookie i mechanizmy śledzenia

Nasza firma i nasi usługodawcy wykorzystują pliki cookie, piksele śledzące i inne mechanizmy śledzenia do monitorowania informacji o korzystaniu z naszych Aplikacji oraz dostępnych za ich pośrednictwem aplikacji i usług.  Użytkownik może dezaktywować niektóre mechanizmy śledzenia, wyłączając pliki cookie w przeglądarce internetowej lub aktualizując preferencje dotyczące zgody w Centrum zarządzania zgodami na pliki cookie, jak opisano w Zasadach dotyczących plików cookie.  Dodatkowe informacje na temat wykorzystywania przez nas plików cookie, możliwości akceptowania/odrzucania plików cookie itp. można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.  Nasza firma lub nasi usługodawcy mogą łączyć te informacje z innymi informacjami otrzymanymi na temat użytkownika.

7. Informacje o funkcji Do Not Track (Bez śledzenia / Nie śledź / Nie śledź mnie)

Obecnie nasze systemy nie rozpoznają żądań przeglądarki Do Not Track (Bez śledzenia / Nie śledź / Nie śledź mnie). Użytkownik może wyłączyć niektóre opcje śledzenia. Zostało to opisane powyżej w sekcji „Pliki cookie i mechanizmy śledzenia”. Aby dowiedzieć się więcej o sygnałach Do Not Track (Bez śledzenia / Nie śledź / Nie śledź mnie), należy kliknąć tutaj.

8. Linki do zewnętrznych witryn

Nasze Aplikacje mogą zawierać linki do zewnętrznych witryn internetowych. Dostępu do takich witryn internetowych, do których prowadzą linki, i korzystania z nich nie reguluje niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, a zasady ochrony prywatności tych zewnętrznych witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności, bezpieczeństwa i informacji w takich zewnętrznych witrynach internetowych.

9. Bezpieczeństwo danych osobowych

Możemy przechowywać dane osobowe użytkownika w formacie elektronicznym. Wdrożyliśmy odpowiednie środki w celu ochrony zbieranych przez nas danych osobowych przed uszkodzeniem, niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją, utratą, zmianą, zniszczeniem, nieuprawnionym lub przypadkowym użyciem, modyfikacją, ujawnieniem, dostępem lub przetwarzaniem oraz innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa danych nie gwarantują ich stuprocentowej ochrony. Chociaż monitorujemy i utrzymujemy bezpieczeństwo Aplikacji, nie gwarantujemy odporności Aplikacji, produktów i usług na ataki oraz nieprzerwanego i bezpiecznego korzystania z Aplikacji, produktów lub usług. Ponadto informacje przesyłane przez Internet, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail lub wiadomości SMS, nie są przez nas zabezpieczane i są narażone na ataki lub przechwycenie.

10. Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to niezbędne z uzasadnionych powodów prawnych lub biznesowych, po czym usuwamy je za pomocą obecnie dostępnych bezpiecznych środków niszczenia. Dane osobowe zebrane do celów rekrutacji są przechowywane przez odpowiedni okres zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku zatrudnienia niektóre z tych informacji są przechowywane w dokumentacji zatrudnienia.

11. Prawa i wybory użytkownika

W odniesieniu do danych osobowych użytkownika z zastrzeżeniem wymogów wynikających z obowiązującego prawa mogą przysługiwać mu następujące prawa:

 • Prawo dostępu
 • Prawo do sprostowania 
 • Prawo do usunięcia
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza wymogi prawne, ma również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych w zależności od obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli dane osobowe zostały zebrane w UE i przekazane poza UE, dodatkowo użytkownik ma prawo zażądać szczegółowych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazywaniem danych.

Wybory użytkownika. Użytkownik może zdecydować się na nieudzielanie informacji, jednak mogą one być niezbędne do skorzystania z niektórych funkcji lub usług.  Może również wycofać wcześniej wyrażoną zgodę dotyczącą przetwarzania przez nas jego danych osobowych.  Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach nie będziemy w stanie rozpatrzyć wniosku lub natychmiast go zrealizować, ponieważ jest możliwe, że będziemy prawnie zobowiązani do dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika.  Aby odwołać zgodę lub w inny sposób ją wycofać, należy wysłać wniosek na następujący adres e-mail: dataprivacy@allegion.com.

Rezygnacja z korzystania z plików cookie. Więcej informacji na temat blokowania lub wyłączania plików cookie można znaleźć w sekcji „Pliki cookie i mechanizmy śledzenia” niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności oraz w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.

Zgoda na komunikację marketingową. Możemy poprosić użytkownika o wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej, jeśli tego typu zgoda jest wymagana zgodnie z obowiązującym prawem. Tę zgodę można uzyskać na przykład za pomocą przesłanego formularza, podczas obecności lub interakcji na targach oraz w ramach osobistych badań rynkowych.  Jeśli zgoda nie jest wymagana zgodnie z obowiązującym prawem, nie będziemy starali się jej uzyskać, ale użytkownik będzie mieć prawo do rezygnacji z komunikacji marketingowej, jak określono poniżej.

Rezygnacja z komunikacji marketingowej. Możemy wysyłać użytkownikowi promocyjne wiadomości e-mail, jeśli poprosi on o otrzymywanie od nas informacji. Użytkownik może zażądać zaprzestania wysyłania promocyjnych wiadomości e-mail, klikając link w przesłanej wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas komunikacji marketingowej pocztą e-mail możemy nadal kontaktować się z użytkownikiem w innych celach (na przykład aby odpowiedzieć na zapytania lub w celach związanych z usługami). Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej, kontaktując się z nami pod adresami pocztowymi podanymi w sekcji „Kontakt” poniżej.

12. Korzystanie z przysługujących użytkownikowi praw

Użytkownik może złożyć wniosek dotyczący praw osoby, której dane dotyczą, klikając przycisk Submit DSR (Prześlij wniosek dotyczący praw osoby, której dane dotyczą) na końcu niniejszych Zasad ochrony prywatności i przesyłając powiązany formularz lub wysyłając nam wiadomość e-mail z wnioskiem na adres dataprivacy@allegion.com.  Po otrzymaniu wniosku skontaktujemy się z użytkownikiem w celu zweryfikowania jego tożsamości (np. za pośrednictwem podanego nam wcześniej adresu e-mail) oraz kraju zamieszkania.  Użytkownik może być uprawniony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do złożenia wniosku za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela. Aby wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do wykonywania praw i dokonywania wyborów w swoim imieniu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres dataprivacy@allegion.com.  Allegion odpowie na wnioski użytkownika w odpowiednim terminie określonym przez obowiązujące prawo lub przekaże na piśmie inne informacje.  Za złożenie wniosku o dostęp do danych osobowych użytkownika nie ma opłaty, ale możemy poprosić o pokrycie uzasadnionych kosztów zapewnienia użytkownikowi dostępu, na przykład kosztów kserokopii lub wysyłki.  Należy pamiętać, że istnieją pewne okoliczności, w których nie jesteśmy zobowiązani do udostępnienia ani usunięcia danych osobowych użytkownika.  Podejmiemy wszelkie odpowiednie kroki, aby przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika pozostały prawidłowe, aktualne i kompletne.

Stany Zjednoczone

Mieszkańcy Kalifornii mogą również składać wnioski w celu skorzystania ze swoich praw wynikających z kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act), dzwoniąc do nas pod numer 1-877-671-7011.  Mieszkańcy Kalifornii mogą również poprosić o listę osób trzecich, którym ujawniliśmy określone dane osobowe do ich własnych celów marketingowych. Można złożyć jeden wniosek na rok kalendarzowy. We wniosku należy potwierdzić, że użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, i podać aktualny adres w Kalifornii, na który będziemy mogli przesłać odpowiedź. Użytkownik może poprosić o te informacje na piśmie, kontaktując się z nami za pomocą informacji zamieszczonych w sekcji „Kontakt”.  Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu trzydziestu (30) dni.

Meksyk

Mieszkańcy Meksyku mogą korzystać z praw ARCO (dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu) określonych w meksykańskiej ustawie federalnej o ochronie danych osobowych przechowywanych przez podmioty prywatne (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Specifices) tylko wtedy, gdy ma zastosowanie meksykańska ustawa federalna o ochronie danych osobowych przechowywanych przez podmioty prywatne.

W przypadku korzystania z prawa ARCO należy złożyć wniosek, który musi zawierać następujące informacje: (i) imię i nazwisko oraz adres e-mail lub miejsca zamieszkania, aby umożliwić przesłanie odpowiedzi na wniosek; (ii) dokumenty potwierdzające tożsamość użytkownika lub, w zależności od przypadku, reprezentację prawną; (iii) jasny opis danych osobowych, w odniesieniu do których użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw; oraz (iv) wszelkie inne elementy lub dokumenty ułatwiające lokalizację danych osobowych. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie dozwolonym przez prawo, a my poinformujemy użytkownika, gdy to nastąpi, wysyłając wiadomość na podany adres e-mail lub pocztowy.

Poinformujemy użytkownika o rozpatrzeniu jego wniosku pocztą e-mail lub pisemnie w ciągu kolejnych 20 (dwudziestu) dni roboczych, jednak w razie potrzeby mogą być wymagane dodatkowe informacje. W takim przypadku odpowiemy na wniosek w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od poprzednio ustalonego terminu.

13. Przekazywanie między krajami i przechowywanie danych osobowych poza granicami kraju

Możemy wykorzystywać, ujawniać, przetwarzać, przekazywać lub przechowywać informacje, w tym dane osobowe, poza krajem, w którym zostały zebrane, na przykład w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, które mogą nie gwarantować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraj zamieszkania użytkownika.

Zdarzają się również sytuacje, w których dane osobowe są przekazywane zewnętrznym usługodawcom (w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach, w tym w krajach, w których Allegion działa lub ma biura) w celu świadczenia usług na rzecz Allegion, takich jak przetwarzanie płatności, hosting internetowy oraz inne usługi wymagane przez prawo. Allegion korzysta z usług zewnętrznych usługodawców, aby przetwarzać dane osobowe w celach administracyjnych i związanych z usługami. Tacy usługodawcy mają siedziby w Stanach Zjednoczonych i innych lokalizacjach, w których Allegion prowadzi działalność. Gdy Allegion angażuje inną firmę do wykonywania funkcji tego rodzaju, jest ona zobowiązana do ochrony danych osobowych i nie jest upoważniona do wykorzystywania danych osobowych w żadnym innym celu niż wykonywanie planowanej funkcji.

Kraje, w przypadku których możemy wykorzystywać, ujawniać, przetwarzać, przekazywać lub przechowywać dane użytkownika, to prawdopodobnie Australia, Austria, Belgia, Chile, Chiny, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Irlandia, Kanada, Kolumbia, Korea Południowa, Malezja, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Panama, Polska, Rosja, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Dane osobowe rezydentów UE będą przekazywane poza obszar UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko, jeśli zostaną spełnione pozostałe warunki takiego przekazania zgodnie z RODO (odpowiednie zabezpieczenia chroniące dane osobowe użytkownika, na przykład podpisanie standardowych klauzul umownych UE z usługodawcami zgodnie z art. 46 (2) c) RODO). Informacje o naszych odpowiednich zabezpieczeniach można uzyskać po skontaktowaniu się z nami.

Dane osobowe obywateli Chin będą przekazywane poza terytorium Chin tylko wtedy, gdy Allegion wypełni swoje zobowiązania wynikające z chińskiego prawa (na przykład podpisanie standardowej umowy z odbiorcami spoza Chin). Allegion podejmie również środki w celu zadbania o to, by odbiorcy danych osobowych użytkownika zapewnili taki sam poziom ochrony, jaki jest wymagany na mocy chińskich przepisów prawa.

14. Administratorzy danych

Dostęp do najbardziej aktualnej listy obecnych administratorów danych według marki i podmiotu Allegion można uzyskać, klikając tutaj.

15. Zmiany w niniejszych Zasadach

Okresowo możemy wprowadzać zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, dlatego należy pamiętać, aby je co jakiś czas przejrzeć. Wszelkie zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności zostaną opublikowane w Aplikacjach. Jeśli wprowadzimy w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności jakiekolwiek zmiany o istotnym wpływie na nasze praktyki w zakresie danych osobowych, które wcześniej zgromadziliśmy na temat użytkownika, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić go o takiej zmianie z wyprzedzeniem, zaznaczając ją w Aplikacjach lub wysyłając użytkownikowi wiadomość e-mail. Dalsze korzystanie z naszych Aplikacji lub powiązanych aplikacji bądź usług lub podanie dalszych informacji po wprowadzeniu zmian w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oznacza akceptację zmienionego Oświadczenia o ochronie prywatności. Kopię naszego aktualnego Oświadczenia o ochronie prywatności można uzyskać, kontaktując się z nami za pomocą informacji w sekcji „Kontakt”.

16. Kontakt

W czasie istnienia relacji użytkownika z nami ma on obowiązek zadbać o to, by wszystkie jego dane były aktualne.  Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony prywatności w celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: dataprivacy@allegion.com.  Można też skontaktować się z nami pod adresem dataprivacy@allegion.com w razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika lub innych pytań związanych z ochroną prywatności danych, a także uwag lub skarg na nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności czy też w celu uzyskania pomocy w zarządzaniu wyborami. Wysyłane do nas wiadomości zostaną przekazane i przeanalizowane w Stanach Zjednoczonych.